Zbirka službenih izjava crkvenog Učiteljstva, drevnih kršćanskih spisa i zapisa ranokršćanske Predaje

petak, 26. prosinca 2008.

Dokumenti Drugog vatikanskog sabora


Konstitucija o svetoj liturgiji ''Sacrosanctum concilium''

Dogmatska konstitucija o Crkvi ''Lumen gentium''

Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu ''Gaudium et spes''

Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi ''Dei verbum'' (18. XI. 1965.)

Dekret o sredstvima društvenog priopćavanja ''Inter mirifica''

Dekret o istočnim katoličkim Crkvama ''Orientalium ecclesiarum''

Dekret o ekumenizmu ''Unitatis redintegratio''

Dekret o pastirskoj službi biskupa u Crkvi ''Christus Dominus''

Dekret o prilagođenoj obnovi redovničkog života ''Perfectae caritatis''

Dekret o odgoju i izobrazbi svećenika ''Optatam totius''

Dekret o apostolatu laika ''Apostolicam actuositatem''

Dekret o misijskoj djelatnosti Crkve ''Ad gentes''

Dekret o službi i životu prezbitera ''Presbyterorum ordinis''

Deklaracija o slobodi vjerovanja ''Dignitatis humanae''

Deklaracija o kršćanskom odgoju ''Gravissimum educationis''

Deklaracija o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama ''Nostra aetate'' (28. X. 1965.)

Broj posjeta: